Zombie Plague Сервер by Phantom

Zombie Plague Сервер by Phantom


Сервер содержит:
Amxmodx - v.1.8.2
Dproto - v.0.9.0.87
Metamod - v.1.19
Mmtimer - v.1.6
Podbot - v.2